‏‏‎ ‎/‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎ Algemene voorwaarden

Algemene  voorwaarden Relight Group B.V.

Gevestigd aan de Hoge Bergen 2, 4704 RH Roosendaal

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20131141

HOOFDSTUK A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

 1. Apparatuur: alle door Relight Group BV aan Opdrachtgever geleverde respectievelijk ter beschikking gestelde Apparatuur, waaronder begrepen doch niet beperkt tot beeld- en geluidsapparatuur.
 2. Certificering: de certificering van Apparatuur conform de richtlijnen van de betreffende fabrikant van de Apparatuur.
 3. Diensten: de door Relight Group BV in opdracht van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van de resultaten daarvan, welke werkzaamheden in het bijzonder bestaan uit het installeren, beheren, onderhouden en keuren van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin.
 4. Gehuurde: alle roerende zaken die, in het kader van de huurovereenkomst, door Relight Group BV aan Huurder worden verhuurd.
 5. Huurder: de natuurlijk of rechtspersoon welke een huurovereenkomst met Relight Group BV aangaat ten aanzien van het Gehuurde.
 6. Keuring: de inspectie van Apparatuur conform de NEN3140.
 7. Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die Relight Group BV moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de zaak en de door de zaak te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
 8. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of Diensten van Relight Group BV afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Relight Group BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 9. Overeenkomst: de afspraak tussen Relight Group BV en Opdrachtgever op basis waarvan Relight Group BV Producten en/of Diensten aan Opdrachtgever levert tegen betaling.
 10. Partijen: Relight Group BV en Opdrachtgever gezamenlijk.
 11. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)Apparatuur en alle (overige) resultaten van de dienstverlening door Relight Group BV, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 12. Relight Group BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Relight Group B.V., tevens handelend onder de namen Relight Maintenance, Relight Productions, Relight Rental, Relight Sales, alsmede alle aan Relight Group B.V. gelieerde ondernemingen, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 13. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 14. Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de zaak.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Relight Group BV, van welke aard dan ook, daaronder eveneens begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Relight Group BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Relight Group BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Relight Group BV de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Relight Group BV, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Relight Group BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Relight Group BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Relight Group BV gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Relight Group BV gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Relight Group BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Relight Group BV niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Relight Group BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Relight Group BV anders aangeeft.
 4. Indien een Overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Relight Group BV gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Relight Group BV gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Relight Group BV binden Relight Group BV niet.
 6. De prijzen in de aanbiedingen van Relight Group BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. Het staat Relight Group BV vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Relight Group BV eerst dan tot stand nadat Relight Group BV de door Opdrachtgever ondertekende offerte retour heeft ontvangen. Bij gebreke waarvan de opdracht tot stand komt op het moment dat Relight Group BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Relight Group BV slechts, indien deze door Relight Group BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Prijswijzigingen

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Relight Group BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Relight Group BV is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Relight Group BV redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Relight Group BV kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 2. Voorts worden aan de Opdrachtgever onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
  • door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
  • door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers;
  • prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc.
 3. Indien Relight Group BV van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Indien Relight Group BV de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met Relight Group BV kosteloos te ontbinden, tenzij Relight Group BV aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst met Relight Group BV in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Opdrachtgever Relight Group BV binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. Relight Group BV is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Relight Group BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Relight Group BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Relight Group BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Relight Group BV bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Relight Group BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Relight Group BV en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Relight Group BV onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Relight Group BV heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Relight Group BV, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Tenzij de Opdrachtgever van rechtswege of krachtens overeenkomst in verzuim verkeerd, zal de ontbinding pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is Relight Group BV gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden  indien:
  • Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  • een belangrijk gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever wordt overgenomen;
  • Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  • buiten toedoen van Relight Group BV op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst rechtens mag ontbinden en op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had  ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Relight Group BV nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Relight Group BV vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Relight Group BV reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Relight Group BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Opdrachtgever, na deswege en zonodig in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Relight Group BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Relight Group BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Relight Group BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Relight Group BV ter zake wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Relight Group BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Relight Group BV kunnen worden toegerekend.
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Relight Group BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. Relight Group BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Relight Group BV.

Artikel 9. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Relight Group BV tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 1 jaar na levering van de betreffende Producten of Diensten waarop de schade ziet.

Artikel 10. Overmacht

 1. Relight Group BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Relight Group BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Relight Group BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Relight Group BV of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
 3. Relight Group BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Relight Group BV zijn verbintenis had moeten nakomen
 4. Relight Group BV kan, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is Relight Group BV gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
 5. Voor zoveel Relight Group BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Relight Group BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 11. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Relight Group BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Relight Group BV toerekenbaar is. Indien Relight Group BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Relight Group BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Relight Group BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Relight Group BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Relight Group BV zich de rechten en bevoegdheden voor die Relight Group BV toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Tekeningen, technische omschrijvingen, modellen, methodieken, ontwerpen en berekeningen, die door Relight Group BV of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Relight Group BV. Zij mogen door de Opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond, mits na schriftelijke toestemming van Relight Group BV.
 3. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan Relight Group BV of de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de Opdrachtgever niet worden gebruikt, vermenigvuldigd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
 4. Door het verstrekken van gegevens aan Relight Group BV verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Relight Group BV in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 5. Alle door Relight Group BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door de Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door Relight Group BV verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Relight Group BV openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 6. Relight Group BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Relight Group BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van Relight Group BV, ongeacht of Opdrachtgever zijn woon- of vestigingsplaats in het buitenland heeft en ongeacht of geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 14. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

HOOFDSTUK B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DIENSTVERLENING

De bepalingen in hoofdstuk A, C, D en E zijn van overeenkomstige toepassing op Diensten van Relight Group BV, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 15. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Relight Group BV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. De Diensten worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover tussen Opdrachtgever en Relight Group BV uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele afspraken betreffende serviceniveaus worden steeds slechts uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Relight Group BV welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. Relight Group BV is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien Opdrachtgever alle door Relight Group BV verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Relight Group BV gewenst, heeft verstrekt.
 4. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Relight Group BV het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Relight Group BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 6. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Relight Group BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Elke gedeeltelijke uitvoering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die gedeeltelijke uitvoering wordt beschouwd als een op zich staande transactie waarop de betalingscondities ex artikel 13 van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 8. Indien door Relight Group BV of door Relight Group BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Indien een opdracht tot de verlening van Diensten, met inachtneming van hetgeen Opdrachtgever en Relight Group BV zijn overeengekomen en met inachtneming van deze algemene voorwaarden, door Opdrachtgever wordt opgezegd of beëindigd, terwijl de opdracht ten tijde van de opzegging respectievelijk beëindiging nog niet ten volle is uitgevoerd, is Relight Group BV gerechtigd Opdrachtgever het volledige bedrag van de Opdracht in rekening te brengen, zonder dat Opdrachtgever zich erop kan beroepen dat de opdracht niet volledig is uitgevoerd.

Artikel 16. Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Relight Group BV behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Relight Group BV in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Relight Group BV is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal Relight Group BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Relight Group BV kunnen worden toegerekend.
 4. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Relight Group BV ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Relight Group BV zijn bevestigd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van een door Relight Group BV aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Relight Group BV onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Relight Group BV het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de Opdrachtgever gehouden is de door Relight Group BV reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

HOOFDSTUK C. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE KOOP EN VERKOOP

De bepalingen in hoofdstuk A, B, D en E zijn van overeenkomstige toepassing op de verkoop van Producten door Relight Group BV, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 17. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Roosendaal (EX Works – Incoterms).
 2. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Opdrachtgever opgegeven afleveringsadres, dient Opdrachtgever er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 3. De keuze van het transportmiddel is aan Relight Group BV, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Opdrachtgever zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 4. Indien Opdrachtgever specifieke eisen met betrekking tot door Relight Group BV te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Opdrachtgever. Verpakkingsmaterialen worden door Relight Group BV niet teruggenomen.
 5. Producten die klaar zijn voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Verzendingsinstructies eventueel met beschikbaarstelling van wagen-, wagon- en/of scheepsruimte dienen tijdig te worden verschaft.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Opdrachtgever, behoudt Relight Group BV zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te (doen) slaan, eventueel in de open lucht, alles zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Relight Group BV ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Relight Group BV Opdrachtgever in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Relight Group BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 7. Indien Opdrachtgever ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Relight Group BV het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

Artikel 18. Leveringstermijnen

 1. Indien Relight Group BV een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Relight Group BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de indicatieve leveringstermijn de periode, die de fabriek nodig heeft voor de fabricage van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Relight Group BV zijn ontvangen.
 3. Indien en voor zover naar het oordeel van Relight Group BV een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Relight Group BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Relight Group BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Relight Group BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Relight Group BV zijn verstrekt, heeft Relight Group BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Het is Relight Group BV toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 19. Onderzoek en reclamaties

 1. De Opdrachtgever dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Relight Group BV te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Opdrachtgever aanvaard. De Opdrachtgever dient de gebrekkige Producten ter beschikking van Relight Group BV te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 2. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Opdrachtgever hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan Relight Group BV te berichten.
 3. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Relight Group BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 4. De gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Relight Group BV heeft plaatsgehad.
 5. Indien Producten door de Opdrachtgever zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Relight Group BV aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
 6. Opdrachtgever heeft onder geen beding vóór of na levering recht op reclamatie, schadevergoeding, dan wel ontbinding van de Overeenkomst met Relight Group BV, indien de gekochte Producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, ongeacht of deze doeleinden door Relight Group BV zijn getoond, genoemd of vermeld.

Artikel 20. Montage en inwerkingstelling

 1. In de verkoopprijzen zijn kosten van montage, inwerkingstelling en onderhoud niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien Relight Group BV zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde Producten verplicht, dan aanvaardt Relight Group BV slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die Producten, indien:
  • montage en inwerkingstelling geschiedt volgens aanwijzing van Relight Group BV, waarbij Relight Group BV het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, maaltijden en dergelijke voor de monteurs zijn voor rekening van Opdrachtgever;
  • de omstandigheden (in de ruimste zin van het woord) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de Producten moeten worden opgesteld of aangebracht vóór aanvang van de werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd.
 3. Voor rekening van Opdrachtgever is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden, waaronder mede begrepen het aanbieden van de te verwerken Producten of het organiseren van de opbouw(locatie). Voorts dient Opdrachtgever voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
 4. Indien de monteur(s) van Relight Group BV, ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van Relight Group BV, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 21. Garantie

 1. Door Relight Group BV wordt uitsluitend garantie op de door Relight Group BV verkochte Producten verleend indien en slechts voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie die wordt verleend is zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of Producten onder garantie aan de door Relight Group BV aangewezen beoordelende partij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. En na herstel/vervanging dient Opdrachtgever de Producten of onderdelen wederom zelf op te halen op het door Relight Group BV aangewezen geografisch adres.
 2. Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan Relight Group BV worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Opdrachtgever, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
 3. Relight Group BV verleent uitdrukkelijk geen garantie op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
 4. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Relight Group BV genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal Relight Group BV de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij Opdrachtgever een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Relight Group BV en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
 5. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Relight Group BV ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Relight Group BV tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 6. Indien Relight Group BV Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Relight Group BV van toeleveranciers heeft verkregen, is Relight Group BV nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Relight Group BV ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van Producten die worden verkocht onder fabrieks-, of importeursgarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten en/of onderdelen van de door Relight Group BV aan Opdrachtgever geleverde Producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage-, afstel- en instelkosten van de onderdelen van of aan het verkochte Product alsmede eventuele bijkomende kosten van Diensten of benodigde materialen en uren zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Indien Producten, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Relight Group BV ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Transport of verzending van de betreffende ter beoordeling, vervanging of reparatie geschiedt voor rekening van Opdrachtgever.
 8. De Producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Relight Group BV aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Relight Group BV en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de Producten voor het bovenstaande risico verzekert.
 9. Mocht de Opdrachtgever eventuele reparaties of aanpassingen zonder voorafgaande toestemming van Relight Group BV verrichten of door derden laten verrichten, zal Relight Group BV niet gehouden zijn om zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Opdrachtgever of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de Producten heeft plaatsgevonden, waaronder in ieder geval verstaan wordt: ieder gebruik waarvoor het Product redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

Artikel 22. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Relight Group BV geleverde Producten blijven eigendom van Relight Group BV tot op het moment dat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Relight Group BV uit hoofde van enige met Relight Group BV gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Relight Group BV te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Relight Group BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Opdrachtgever Relight Group BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Relight Group BV bevinden, behoudt Relight Group BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Relight Group BV uit welke hoofde dan ook nog jegens de Opdrachtgever mocht hebben.
 5. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Relight Group BV te (doen) houden.
 6. De Opdrachtgever is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Relight Group BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Relight Group BV zulks wenst, door de Opdrachtgever aan Relight Group BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Relight Group BV tegen de Opdrachtgever.
 7. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullende dat indien de Opdrachtgever (mede) uit door Relight Group BV geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Opdrachtgever die zaak slechts voor Relight Group BV en houdt de Opdrachtgever het nieuw gevormde Product voor Relight Group BV totdat de Opdrachtgever alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Relight Group BV heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuw gevormde Product.

HOOFDSTUK D. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE HUUR EN VERHUUR

De bepalingen in hoofdstuk A, B, C en E zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten ten aanzien van huur en verhuur van goederen door en van Relight Group BV, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 23. Huurperiode

Het Gehuurde wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop het Gehuurde volgens de overeenkomst het magazijn van Relight Group BV verlaat en eindigt op het tijdstip waarop het Gehuurde weer door Huurder wordt teruggebracht bij datzelfde magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 24. Tarieven

Huurder wordt geacht de door Relight Group BV gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 25. Annulering

 1. Indien Huurder bij Relight Group BV een optie heeft genomen op te huren Apparatuur of materieel en de huurovereenkomst vervolgens wenst te annuleren, is Huurder de volgende vergoeding aan Relight Group BV verschuldigd:
  • Indien annulering langer dan 7 dagen vóór aanvang van de huurperiode geschiedt: kosteloos;
  • Indien annulering korter dan 8 dagen vóór aanvang van de huurperiode geschiedt: 50% van de huurprijs;
  • Indien annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode geschiedt: de volledige huurprijs.
 2. De hiervoor onder lid 1 van dit artikel genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor huur en verhuur van apparatuur. Annulering van door Relight Group BV te verzorgen producties en/of evenementen is uitsluitend mogelijk indien en slechts voor zover uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst overeengekomen.

Artikel 26. Legitimatieplicht

Alvorens het onder de huurovereenkomst Gehuurde aan Huurder te overhandigen, kan Relight Group BV Huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan Relight Group BV van één of meer rechtsgeldige identiteitsbewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 30 dagen. Relight Group BV behoudt zich het recht voor een kopie van het identiteitsbewijs van Huurder in haar administratie op te nemen.

Artikel 27. Gebruik

Huurder zal het Gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is. Huurder zal met het Gehuurde omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door Relight Group BV gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar het Gehuurde zich bevindt om de toestand van het Gehuurde te laten inspecteren.

Artikel 28. Vervoer

Huurder vervoert het door hem Gehuurde af magazijn geheel voor eigen rekening en risico en in de bijhorende verpakking, bij gebreke waarvan Huurder zelf voor passende verpakking zorg zal dragen. Huurder dient het Gehuurde alsmede de bijgeleverde verpakking retour te geven tegen het einde van de huurovereenkomst.

Artikel 29. Werking

 1. Huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat het Gehuurde hem in goede conditie af magazijn van Relight Group BV wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart Huurder bekend te zijn met de werking van het Gehuurde en erkent Huurder dat het door hem Gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor hij het Gehuurde huurt.
 2. Relight Group BV stelt het Gehuurde in goede en gereinigde staat ter beschikking aan Huurder. Huurder zal het Gehuurde tegen het einde van de huurperiode aan Relight Group BV retourneren in dezelfde staat als waarin hij het Gehuurde aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen.
 3. Indien zich tijdens de huurperiode een Storing in of aan het Gehuurde voordoet, dient Huurder dit direct te melden aan Relight Group BV. Het is Huurder niet toegestaan zelf Storingen te verhelpen en/of reparaties uit te (laten) voeren aan het Gehuurde, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien Storingen of gebreken in of aan of van het Gehuurde niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Relight Group BV is Huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.
 4. Relight Group BV heeft het recht om het Gehuurde tijdens de huurperiode te vervangen door gelijkwaardige Apparatuur, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 30. Ophalen en afleveren van het Gehuurde

 1. Het Gehuurde moet door Huurder aan het magazijn van Relight Group BV worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Huurder het Gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode afhaalt, komt eventuele schade die hieruit voortvloeit geheel voor rekening van Huurder. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de volledig, schriftelijk overeengekomen huurperiode.
 2. Het Gehuurde moet door Huurder aan het magazijn van Relight Group BV worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Huurder het Gehuurde niet uiterlijk op de einddatum teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan het Gehuurde, door welke oorzaak ook, verkeert Huurder door deze enkele omstandigheid van rechtswege in gebreke zonder dat daartoe enige nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan is Huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Relight Group BV, aan Relight Group BV een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag of gedeelte van een dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van het Gehuurde is Huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
 3. Indien Relight Group BV ten gevolge van te late terug bezorging door Huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan het Gehuurde een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door Huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid 2 van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal Relight Group BV dit meerdere aan Huurder in rekening brengen.

Artikel 31. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het Gehuurde is Huurder verplicht hiervan onverwijld melding te doen aan Relight Group BV. Tevens zal Huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan onverwijld aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die

aangifte aan Relight Group BV doen toekomen. Indien Huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Relight Group BV die het gevolg is van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

Artikel 32. Verzekeringen

 1. Huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst bekend met het feit dat het door hem Gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het Gehuurde het magazijn verlaat.
 2. Huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering ten aanzien van Gehuurde tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan het Gehuurde gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van het Gehuurde wordt op schriftelijk verzoek van Huurder aan deze door Relight Group BV meegedeeld. Huurder zal op eerste verzoek een kopie van de verzekeringspolis aan Relight Group BV overhandigen.

Artikel 33. Schade

 1. Alle schade die tijdens de huurperiode aan het Gehuurde is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van Huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Huurder afgesloten schadevergoeding.
 2. Het is Huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met draden vanaf de daartoe bestemde boven plint. Indien Huurder zich niet houdt aan het in dit artikellid genoemde verbod en dientengevolge schade aan het Gehuurde veroorzaakt zal Huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of vloerbedekkingsdelen en/of podiumdelen die door Huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.
 3. Relight Group BV is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van het Gehuurde of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met het Gehuurde.

Artikel 34. Gebruik door derden

Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

Artikel 35. Bijzondere bepalingen

Indien Huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Relight Group BV voor de installatie van het Gehuurde  en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of evenement, dan dienen Partijen hiertoe een aanvullende overeenkomst te sluiten. Eventueel hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Huurder.

Artikel 36. Plaatsing en (de)montagewerkzaamheden

Indien plaatsing, installatie en/of (de)montage is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:

 1. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het plaatsen en/of (de)monteren van het Gehuurde en/of de juiste werking van het Gehuurde in gemonteerde staat.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zorgt Huurder in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  • zodra de werknemers van Relight Group BV op de plaats van plaatsing, installatie of (de)montage zijn aangekomen, zij hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien dat noodzakelijk is, buiten de normale werkuren, vooropgesteld dat dit tijdig aan Huurder is medegedeeld;
  • geschikte accommodatie en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen ter plaatse aanwezig zijn;de toegangswegen tot de plaats van plaatsing, installatie of (de)montage geschikt zijn voor het benodigde transport;de aangewezen plaats van plaatsing, installatie of (de)montage geschikt is voor opslag, (de)montage en plaatsing van het Gehuurde;
  • de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materieel, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enzovoorts daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van Huurder normale meet- en testapparatuur, alsmede de voor de plaatsing, installatie en/of (de)montage benodigde zaken tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Relight Group BV staan;
  • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.
 3. Schade en kosten, ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 37. Onderhoud en reparaties

 1. Dagelijks onderhoud aan het Gehuurde is voor rekening van Huurder. Huurder dient het onderhoud uit te voeren conform de door Relight Group BV aangegeven richtlijnen en voorschriften.
 2. Kosten van reparaties inclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten, die niet voortvloeien uit de normale slijtage van het Gehuurde, komen voor rekening van Huurder.

HOOFDSTUK E. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD EN KEURINGEN

De bepalingen in hoofdstukken A, B, C en D zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten ten aanzien van onderhoud en Keuringen aan goederen door Relight Group BV, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 38. Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden en Keuringen alleen aan in Nederland opgestelde zaken verricht.
 2. Relight Group BV spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
 3. Relight Group BV is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de zaak.
 4. Relight Group BV maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van de Werkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.
 5. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het storingsgedrag van de zaak, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve Onderhoudswerkzaamheden.
 6. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
 7. Relight Group BV past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 16.
 8. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
 9. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft Relight Group BV zijn prijs daarvoor afgegeven.
 10. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Relight Group BV werkelijk gemaakte kosten.
 11. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt Relight Group BV de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
 12. Relight Group BV stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit Relight Group BV niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
 13. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt Relight Group BV er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.
 14. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal Relight Group BV zich naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van Relight Group BV verholpen.
 15. Relight Group BV zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.
 16. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 17. De door Relight Group BV uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de Dienstenprijsindex (CPI, 2010 = 100), tenzij iets anders is overeengekomen.

Artikel 39. Keuringen en certificering

 1. Indien door Relight Group BV in het kader van de Overeenkomst Keuringen of Certificeringen zullen worden verricht aan Apparatuur van de Opdrachtgever, dient Opdrachtgever deze Apparatuur op de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur van de Keuring c.q. Certificering, aan Relight Group BV ter beschikking stellen. De Apparatuur dient daarbij volledig, dat wil zeggen inclusief alle accessoires benodigd voor de werking van de Apparatuur aan Relight Group BV ter beschikking te worden gesteld.
 2. Indien de Apparatuur niet tijdig of niet inclusief de benodigde accessoires aan Relight Group BV ter beschikking wordt gesteld, komen alle kosten – waaronder in het kader van de overeengekomen ingeplande manuren – voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Keuringen en Certificeringen worden door Relight Group BV verricht door kundig personeel en in overeenstemming met de voor de Keuring of Certificering gestelde (wettelijke) vereisten, normen en richtlijnen en in de daarvoor bedoelde testopstelling en/of -omgeving.
 4. De voor een Keuring en Certificering aan Relight Group BV ter beschikking gestelde Apparatuur blijft te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Relight Group BV is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de Apparatuur gedurende de periode dat Relight Group BV de Apparatuur onder zich heeft.
 5. Relight Group BV heeft een retentierecht op Apparatuur die Relight Group BV van Opdrachtgever onder zich heeft in verband met openstaande bedragen aangaande door Relight Group BV voor Opdrachtgever verrichte Keuringen of Certificeringen.

Ⓒ 2022 Relight group